Bodem, lucht en water

Op 21 april heeft een onderzoeksatelier plaatsgevonden met ondernemers, ketenpartners, actieve organisaties en gebruikers van het buitengebied. De belangrijkste opgaven die in dit atelier bij de deelnemers naar boven kwamen zijn:

  • Problemen die ontstaan voor bodem, lucht en water zijn vaak grensoverschrijdend. Voor het stikstofprobleem is met name haven Rotterdam een belangrijke bron. De keuzes van Schiphol voor aanvliegroutes bepaalt of er geluidsoverlast is. Elke uitdaging moet op de juiste schaal opgelost worden.
  • Er zijn ontzettend veel kansen om de problemen die we zien in waterkwaliteit, bodemdaling etc. het hoofd te bieden en nieuwe economische kansen te creëren zoals natte teelten, verhogen biodiversiteit en functies van het landschap te koppelen aan de wat past bij de lokale bodem.
  • Er zijn grote zorgen over de betaalbaarheid van de (oplossingen van) deze problemen: vernatting, maar ook het herstellen van de gevolgen van droogte voor funderingen in stad en land.
  • Er worden proeven gedaan met onderwaterdrainage om fluctuaties in grondwater te beheersen, ondergrondse wateropslag en opzetten van het waterpeil in bepaalde gebieden om zoute kwel tegen te gaan.
  • Transport van gevaarlijke stoffen zal nog verder toenemen in de toekomst.

Mist u kansen of uitdagingen die in het gesprek naar voren kwamen? Of heeft u aanvullingen? Laat dan hieronder uw reactie achter.

3  reacties

Johan Remijn- Hoogheemraadschap van Rijnland

09-06-21 om 10:56

Wateroverlast en droogte zijn genoemd, maar e.e.a. is wel vrij hoog over cq. summier. Dat er direct wordt gezocht naar technische oplossingen zoals extra bergingen is niet gelijk fout, maar wij verwachten ook dat er zaken in staan zoals weerstand in polders verhogen, zowel in bestaand als in nieuw stedelijk gebied en in de landbouwgebieden, bv. door klimaat adaptieve maatregelen (vasthouden etc.) op eigen terrein cq. in de openbare ruimte.

Johan Remijn- Hoogheemraadschap van Rijnland

09-06-21 om 11:03

in aanvulling:

De thema’s overstromingen en waterveiligheid missen wij nog

Johan Remijn- Hoogheemraadschap van Rijnland

09-06-21 om 11:08

nog een derde reactie.

Het is opvallend dat het beperken van de bodemdaling / CO2-emissie uit de veenweidegebieden niet beschreven is als ontwikkeling of uitdaging voor het buitengebied onder ‘planet’. Dat zou wat ons betreft aangepast moeten worden.

Dit onderwerp staat nu alleen in een bullet onder profit – klimaatadaptatie en dan staat het er alleen in de zin dat beperken van de bodemdaling mogelijk meer zoet water vraagt. Dat ‘veeteelt aanzienlijk lastiger kan worden’ zoals het staat beschreven is een  understatement. En de technische beschrijving staat ook heel summier onder places – bodem, lucht en water.

De kans dat beperken van de bodemdaling leidt tot transformatie van de bestaande agrarische gebieden wordt niet genoemd onder ‘planet’.

Wij ondersteunen dat onderwaterdrainage één van de maatregelen is die ingezet zou kunnen worden voor het verminderen van bodemdaling (op korte termijn). Of het de goede maatregel is moet blijken uit een (gebieds)proces waarin breder wordt gekeken en vanuit de doelen en de karakteristieken van het gebied wordt bepaald wat de effectieve en zinvolle maatregelen voor dat gebied zijn.

Cookie-instellingen